Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków ogłasza konkurs ofert na najem pracowni rzeźbiarskiej przy ulicy Emaus 20/3

2023-07-24

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków

ogłasza konkurs ofert

na najem pracowni rzeźbiarskiej przy ulicy Emaus 20/3.

Pracownia jest przeznaczona wyłącznie na działalność artystyczną, prowadzoną przez artystów, w szczególności artystów będących członkami ZPAP.

Szczegółowe dane techniczne Pracowni:

numer: 3

powierzchnia: 83,30 m2

liczba pomieszczeń: 4 (pracownia z aneksem kuchennym,antresola, łazienka z WC, , magazynek oraz korytarz)

wyposażenie: aneks kuchenny, łazienka (woda z piecyka gazowego),

ogrzewanie:kaloryfery

Zapoznanie się ze stanem technicznym Pracowni będzie możliwe w dniu 24.07.2023 r.,

po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokalu w innym terminie. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy dokonać telefonicznie, za pośrednictwem biura ZG ZPAP pod nr 22 621 01 37 , 602 797 284.

Uczestnicy konkursu:

Artyści, twórcy w szczególności rzeźbiarze i członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków.

Warunki i tryb, Konkursu:

Warunki konkursu, tryb jego przeprowadzania, w tym wyboru oferty, a także zasady najmu lokalu określa Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz Regulamin Komisji Konkursowej czuwającej nad przebiegiem Konkursu. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Pracowni Emaus oraz jego załącznikami.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.zpap.pl w zakładce „Pracownie Emaus".

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w Biurze Zarządu Głównego ZPAP, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa,
w terminie 12 lipca 2023 r. do 15 września 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15:30 , bądź wysłać pocztą na adres: Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r. do godz. 10:00. Przesyłka musi zostać dostarczona w terminie składania ofert.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zawierającej dopisek:

„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. EMAUS 20/3 W KRAKOWIE"

Ofertę na najem pracowni należy złożyć na prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Pracowni Emaus.

Wybór oferty:

Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

W ciągu 30 dni od upływy terminu do składania ofert Komisja ustali listę Twórców rekomendowanych do przyjęcia ich Oferty oraz zawarcia umowy najmu wraz z uzasadnieniem.

W terminie 30 dni od utworzenia przez Komisję Konkursową listy rekomendowanych twórców Zarząd Główny ZPAP podejmuje Uchwałę o wyborze Oferty.

Uchwała, o której mowa powyżej, podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości ze wskazaniem terminu i miejsca składania uwag i zastrzeżeń. Uwagi i zastrzeżenia rozpatrywane są przez Komisję konkursową w terminie 30 dni od podania uchwały do publicznej wiadomości, w tym też terminie Komisja konkursowa wystawi swoje rekomendacje co do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń

ZG ZPAP podejmuje w tym przedmiocie Uchwałę w terminie 30 dni od utworzenia rekomendacji.

Twórca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wynikach Konkursu na piśmie wraz ze wskazaniem miejsca i terminu podpisania umowy najmu Pracowni.

Oferty nie spełniające wymogów Regulaminu Konkursu oraz oferty złożone po terminie podlegają pozostawieniu bez rozpoznania. W takiej sytuacji, oferta zostaje zwrócona na adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, z informacją o przyczynie pozostawienia oferty bez rozpoznania. Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.


PLIKI DO POBRANIA (dysk Google / Plik / Pobierz - w dogodnym formacie):

  1. ogłoszenie o konkursie Emaus
  2. regulamin_komisji_konkursowej_Emaus
  3. regulamin_konkursu_ofert_pracowni_Emaus
  4. zał. nr 1_formularz Oferty na najem Pracowni
  5. zał. nr 2_wzór_umowy_najmu_emaus_jeden najemca
  6. zał. nr 3_wzór_umowy_najmu_emaus - kilku najemców