1. POMORSKIE BIENNALE SZTUKI MŁODYCH | SOPOT

2016-07-10 - 2016-08-30

organizatorzy: ZPAP Okręg Gdański i Fundacja Wspólnota Gdańska / współorganizator: Sopot Centrum

konkurs został dofinansowany ze środków Województwa Pomorskiego


1. POMORSKIE BIENNALE SZTUKI MŁODYCH | SOPOT

Pomorskie Biennale Sztuki Młodych i wydarzenia towarzyszące, stanowi unikalną ofertę w zakresie promocji

twórczości i konsolidacji pomorskiego i ogólnopolskiego środowiska młodych artystów plastyków. Misją projektu

jest przegląd (w formule konkursu) i prezentacja najbardziej wartościowych zjawisk twórczych, rozpoznanych wśród

profesjonalnych plastyków młodego pokolenia. Umiejscowienie wystawy pokonkursowej w Sopocie ma na celu

promowanie regionu oraz wpisanie w bogaty nurt życia artystycznego i tradycji miasta najnowszych pomysłów i

działań młodych twórców wynikających z eksploracji nowych rejonów artystycznych inspiracji, jak i odnoszących się

do już utrwalonych tendencji, przetwarzanych i rewidowanych w międzypokoleniowym dialogu.

W ramach „Potoku Sztuki" zrealizowane zostaną 3 wydarzenia:

1. Pomorskie Biennale Sztuki Młodych 2016, październik–listopad 2016, Sopot Centrum – zbiorowa wystawa

pokonkursowa, eksponująca prace twórców, którzy zakwalifkowali się do drugiego etapu konkursu

2. Wystawy prac wyróżnionych w Pomorskim Biennale Sztuki Młodych 2016 twórców, listopad-grudzień 2016

– trzytygodniowe ekspozycje w Galerii ZPAP w Gdańsku oraz galerii Fundacji Wspólnota Gdańska

3. I Pomorskie Forum Młodych Plastyków, październik-listopad 2016– akcja stwarzająca przestrzeń do

wymiany doświadczeń i idei oraz sprzyjająca stymulowaniu twórczych inicjatyw i integracji twórców

1. prezentacja najciekawszych zjawisk artystycznych rozpoznanych wśród profesjonalnych artystów młodego

2. zapewnienie młodym twórcom forum prezentacji własnych propozycji artystycznych

3. ułatwienie młodym artystom startu i rozpoznawalności w środowisku

4. aktywizowanie środowiska

5. angażowanie młodych twórców do współtworzenia wizerunku miasta

6. tworzenie klimatu dialogu międzypokoleniowego

1. Inicjatorem konkursu jest Zarząd Gdańskiego Okręgu ZPAP oraz frma NDI SA z Sopotu. Organizatorem

konkursu jest Gdański Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Fundacja Wspólnota Gdańska.

2. Konkurs jest przeglądem postaw i propozycji artystycznych młodych twórców. Konkurs odbywa się co dwa

3. Skład komisji kwalifkacyjnej: członkowie ZPAP wytypowani przez Zarząd Gdańskiego Okręgu ZPAP.

4. Jury konkursu zostaje powołane przez organizatorów.

organizatorzy: ZPAP Okręg Gdański i Fundacja Wspólnota Gdańska / współorganizator: Sopot Centrum

konkurs został dofinansowany ze środków Województwa Pomorskiego

1. Nagroda jest jedna, przyznawana jednemu artyście, ufundowana przez sponsora biznesowego, określona

mianem „Nagroda NDI dla POTOKU SZTUKI".

2. Nagroda ma wymiar fnansowy – 5 tys. zł

3. Przewidywane są 3 wyróżnienia uhonorowane możliwością zorganizowania indywidualnych wystaw w galerii

ZPAP oraz galerii Fundacji Wspólnota Gdańska.

4. Przedmiotem oceny jury jest: kreatywność, oryginalność, komunikatywność, umiejętności warsztatowe, walory

artystyczne i kultura wypowiedzi.

1. W konkursie mogą brać udział artyści plastycy i członkowie związków twórczych, którzy nie ukończyli 35

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

3. Z konkursu wyłączone są prace dyplomowe uczelni artystycznych.

1. Na konkurs można zgłaszać do 3 prac.

2. Do konkursu można zgłaszać prace malarskie, rzeźbiarskie, grafki artystycznej wykonane w technikach

tradycyjnych, jak i cyfrowych oraz prace ilustratorskie uprzednio nienagradzane na innych konkursach i

będące własnością autora.

Podstawą rejestracji w konkursie jest formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentacją fotografczną prac.

Zgłaszane prace należy udostępnić w postaci fotografi zapisanych cyfrowo w formie plików JPG o podanych

właściwościach: szer. do 1024 pikseli, rozdzielczość 72 dpi, przestrzeń barw w RGB. Zdjęcia zgłaszanych prac

powinny być niezniekształcone i wyreparowane z tła.

W przypadku prac składających się z kilku elementów, w tym cyklów ilustracyjnych, których łączna długość

przekracza 2 m, jury może wybrać do prezentacji tylko fragment. Ze względów technicznych dłuższy bok jednego

modułu nie może przekraczać 2 m.

Nadesłane prace powinny być przygotowane do zawieszenia i zabezpieczone na czas transportu w opakowaniach

umożliwiających wysyłkę zwrotną.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z

Organizatorzy powołują jury konkursu, które będzie kwalifkować prace na wystawę pokonkursową, a także przyzna

Kwalifkacja prac ma charakter dwustopniowy.

Jury będzie kwalifkować prace na podstawie fotografi zapisanych cyfrowo w formie plików JPG;

W przypadku prac, których dokumentacja fotografczna nie może w pełni oddać ich rzeczywistych walorów, autor

— na własny koszt — może dostarczyć oryginał.

organizatorzy: ZPAP Okręg Gdański i Fundacja Wspólnota Gdańska / współorganizator: Sopot Centrum

konkurs został dofinansowany ze środków Województwa Pomorskiego

Przyznanie nagrody NDI dla zwycięzcy konkursu oraz wyróżnień na podstawie oryginałów.

Decyzja jury o zakwalifkowaniu prac do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej ZPAP Okręg

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Koszty dostarczania i odsyłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

Każda praca musi być opatrzona metryką: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wymiary, technika, rok powstania.

Zgłaszając prace do konkursu uczestnik potwierdza, iż są one jego własnością, nie naruszają praw osób trzecich, w

szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych i wyraża zgodę na ich publikację.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac na stronie internetowej ZPAP, w środkach

masowego przekazu, serwisach internetowych oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów,

kaset wideo i flmów w celach promocyjnych wydarzenia, bez uiszczania honorarium autorskiego.

Przewiduje się druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifkowanych na wystawę. Każdy uczestnik wystawy

otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz.

TERMINY I ORGANIZACJA

1. Propozycje prac, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy przesyłać w wersji on-line na adres:

biuro@zpap-gdansk.pl, lub dostarczyć do siedziby ZPAP w Gdańsku, ul. Mariacka 46/47, 80-833 Gdańsk,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. Propozycje prac, które wpłyną po 30.06.2016 r.

nie będą dopuszczone do konkursu.

2. Wyniki kwalifkacji prac ogłoszone zostaną na stronie ZPAP www.zpap-gdansk.pl w zakładce

AKTUALNOŚCI, laureaci zostaną powiadomieni również drogą e-mailową.

3. Artyści zakwalifkowani do II etapu konkursu będą zobowiązani do dostarczenia fotografi zapisanych

cyfrowo w formie plików JPG w rozdzielczości 300 DPI, o wielkości nie większej niż 1,5 MB celem publikacji

w katalogu do wystawy pokonkursowej.

4. Prace zakwalifkowane na wystawę pokonkursową należy dostarczyć do Fundacji Wspólnota Gdańska,

Kowale, ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk z dopiskiem „Potok Sztuki" w nieprzekraczalnym terminie do

dnia 31.08.2016 r.

5. Wernisaż wystawy i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 08.10.2016 r. w Sopot Centrum przy ul.

Dworcowej 7 w Sopocie.

6. Wystawa będzie trwać do 06.11.2016 r.

7. Prace biorące udział w wystawie należy odebrać osobiście w dniach 08-11 listopada 2016 r. w godz.

8.00-16.00 w siedzibie Fundacji Wspólnota Gdańska, Kowale, ul. Magnacka 25, 80-180 Gdańsk . Prace

nieodebrane w terminie zostaną odesłane kurierem na koszt uczestników.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili ogłoszenia wyników.


Biuro organizacyjne PBSM POTOK SZTUKI:

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański

ul. Mariacka 46/47, 80-833 Gdańsk

tel. +48/58 301 13 11 fax. +48/58 301 69 14

e-mail: biuro@zpap-gdańsk.pl